t);}else echo $result;}} ?> Thông báo Phó Hiệu trưởng