t);}else echo $result;}} ?> Kế hoạch tổ Sử tháng 02.2019