t);}else echo $result;}} ?> Kế hoạch tổ GDCD - ÂN - MT tháng 1.2019