^Đầu trang

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


     
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Bùi Trần Quốc TT tổ GT buổi sáng
2 Nguyeãn Thò Taâm TT tổ GT buổi chiều
3 Ng. T.Thanh Taâm GT buổi chiều
4 Ngoâ Thò Mai GT buổi chiều
5 Nguyeãn Thuøy Linh GT buổi chiều
6 Traàn Coâng Lieân GT buổi chiều
7 Traàn Thò Lan Anh GT buổi chiều
8 Ng. T.Xuaân Tuyeàn GT buổi chiều
9 Nguyn Thò Anh Ñaøo GT buổi chiều
10 Nguyeãn Quang Giaùc GT buổi chiều
11 Nguyeãn Thò Huyeàn GT buổi chiều
12 Leâ Vaên Aân GT buổi chiều
13 Ng. T.Tuyeát Duyeân GT buổi chiều
14 Nguyeãn Thò Haûo GT buổi chiều
15 Ng.Thò Thu Söông GT buổi chiều
16 Ng D. Hoøang Uyeân GT buổi chiều
17 Nguyeãn Thuøy Phong GT buổi chiều
18 Ng. T.Phöông Anh GT buổi chiều
19 Ng. Thò Thanh Lan GT buổi chiều
20 Lê Thanh Hải GT buổi sáng
21 Lê Thanh Phong GT buổi sáng
22 Nguyễn Tiến Đạt GT buổi sáng
23 Phạm Thượng Lương GT buổi sáng
24 Hoàng Cao Thượng GT buổi sáng
25 Nguyễn Vương Bền GT buổi sáng
 26 Hà Văn Thái GT buổi sáng
27 Nguyễn Thị Xuân Cẩm GT buổi sáng
28 Trần Lừng Danh GT buổi sáng
29 Lê Đình Bàng GT buổi sáng
30 Trần Thị Kim Tuyến GT buổi sáng
31 Nguyễn Công Bình GT buổi sáng
32 Nguyễn Thị Thanh Thúy GT buổi sáng
33 Nguyễn Văn Hưng GT buổi sáng
34 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh GT buổi sáng
35 Nguyễn Thị Linh Giang GT buổi sáng
36 Quách Thanh Đô GT buổi sáng
37 Vũ Ngọc Hải GT buổi sáng
38 Nguyễn Quang Hào GT buổi sáng
39 Nguyễn Văn Khởi GT buổi sáng
40 Hà Thị Bích Liên GT buổi sáng
41 Nguyễn Thị Thùy Như GT buổi sáng
42 Đỗ Thị Thu GT buổi sáng
   

 

Kế Sách, ngày 15/08/2015

    KT Hiệu trưởng
    P. Hiệu trưởng
     
     
     
     
    Đoàn văn Thiện