^Đầu trang

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


DANH SÁCH BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN HÙNG NHIỆM KÌ: 2015 - 2016

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ trong Đoàn
1 Đồng chí:  Đỗ Minh Tiền Bí thư
2 Đồng chí:  Nguyễn Đức Khánh Phó Bí thư
3 Đồng chí:  Nguyễn Thanh Điền Phó Bí thư
4 Đồng chí:  Đào Thị  Kim Chi UV. BTV
5 Đồng chí:  Trần Văn Mạnh UV. BTV
6 Đồng chí:  Trương Văn Phát UV. BCH
7 Đồng chí:  Hoàng Thị Minh Châu UV. BCH
8 Đồng chí:  Lê Đình Kế UV. BCH
9 Đồng chí:  Nguyễn Thị Kim Chi UV. BCH
10 Đồng chí:  Lê Thị Trúc Hà UV. BCH
11 Đồng chí:  Nguyễn Công Nghiệp UV. BCH
12 Đồng chí:  Lê Thanh Nhã UV. BCH
13 Đồng chí:  Nguyễn Quốc Thiên UV. BCH
14 Đồng chí:  Đỗ Thúy Quỳnh Như UV. BCH
15 Đồng chí:  Trần Thị Diễm My UV. BCH

DANH SÁCH ỦY BAN HỘI LHTNVN

TRƯỜNG PHAN VĂN HÙNG NHIỆM KÌ: 2015 - 2016

STT Họ và tên Chức vụ trong Hội
1 Nguyễn Lộc Chủ tịch Hội
2 Đặng Thị Gái Thảo Phó Chủ tịch Hội
3 Trần Thị Tố Nguyên Thành viên
4 Hà Văn Thái Thành viên
5 Thạch Toàn Dân Thành viên
6 Lê Văn Ân Thành viên
7 Trần Thị Kim Tuyến Thành viên
8 Hứa Trường Giang Thành viên
9 Trần Minh Tuấn Thành viên
10 Trần Thị Bích Vân Thành viên
11 Võ Hoàng Thảo Thành viên
12 Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên
13 Hồ Minh Thư Thành viên
14 Trương Thanh Ngân Thành viên
15 Vũ Huỳnh Nhi Thành viên

                                                                  T/M. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                         PHÓ BÍ THƯ

                                                  Nguyễn Đức Khánh